Regulamin uległ zmianie
regulaminem.
Akceptuję nowy regulamin
Regulamin

Regulamin korzystania z usługi PGE eBOK świadczonej drogą elektroniczną przez PGE Obrót S.A.

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług polegających na obsłudze Klienta drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej Grupy Kapitałowej PGE, dostępnej pod adresem https://ebok.gkpge.pl – Usługa PGE eBOK lub za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na platformach App Store i Google Play – Usługa Moje PGE.

2. Uruchomienie Usługi PGE eBOK oraz Usługi Moje PGE, na stronie https://ebok.gkpge.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej oraz jednoczesne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z zapoznaniem się treścią niniejszego regulaminu oraz akceptacją jego warunków i zawarciem Umowy o świadczenie Usługi PGE eBOK lub Usługi Moje PGE drogą elektroniczną z PGE Obrót S.A., bez konieczności zawierania odrębnych umów.

§2

1. Definicje:

a) Aktywacja Profilu PGE eBOK – potwierdzenie zarejestrowanego na stronie ebok.gkpge.pl lub w aplikacji mobilnej Moje PGE uprzednio Profilu poprzez uruchomienie przesłanego w wyniku rejestracji linku aktywacyjnego profilu PGE eBOK na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta

b) Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie w pamięci wewnętrznej komputera lub urządzenia mobilnego przez Przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. śledzenia interakcji Użytkownika z witryną,

c) eBOK – całokształt usług PGE Obrót S.A. w obszarze obsługi Klienta, świadczonych drogą elektroniczną, zwanych elektronicznym Biurem Obsługi Klienta, o zakresie określanym funkcjonalnościami udostępnianymi Użytkownikom narzędzi w postaci platformy PGE eBOK oraz aplikacji mobilnej Moje PGE, dostępnych po aktywacji Profilu PGE eBOK – zwane dalej Usługami PGE eBOK,

d) Grupa Kapitałowa PGE – odpowiednio, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Spółki, względem których PGE Polska Grupa Energetyczna posiada status spółki dominującej w rozumieniu artykułu 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w zależności od charakteru świadczonej usługi,

e) Hasło – alfanumeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika podczas logowania do Usług PGE eBOK. Hasło powinno się składać z minimum 8 znaków alfanumerycznych (cyfr i liter), przy czym musi zawierać co najmniej jedną dużą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny. Nie może zawierać znaków diakrytycznych (ę, ą, ł, itp.) oraz spacji,

f) Klient indywidualny – osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), będąca stroną zawartej z PGE Obrót S.A. umowy sprzedaży energii elektrycznej (i/lub paliwa gazowego) lub umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej (i/lub paliwa gazowego) i świadczenia usług dystrybucyjnych, dla której w procesie powiązania konta rozliczeniowego w serwisie PGE eBOK lub aplikacji mobilnej Moje PGE, walidacja następuje po numerze PESEL lub po numerze paszportu lub karty stałego pobytu. Zwany również Klientem w dalszej części Regulaminu,

g) Klient biznesowy – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca stroną zawartej z PGE Obrót S.A umowy sprzedaży energii elektrycznej (i/lub paliwa gazowego) lub umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej (i/lub paliwa gazowego) i świadczenia usług dystrybucyjnych, dla której w procesie wiązania konta rozliczeniowego w serwisie PGE eBOK lub aplikacji mobilnej Moje PGE, walidacja następuje po numerze NIP. Zwany również Klientem w dalszej części Regulaminu,

h) Konto rozliczeniowe (bilingowe) – wirtualne konto w systemach billingowych Sprzedawcy, opatrzone indywidualnym numerycznym ciągiem znaków, będący identyfikatorem Klienta dla Umowy zawartej z PGE Obrót S.A.,

i) Login – adres poczty elektronicznej e-mail podawany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym Profilu PGE eBOK,

j) Platforma Logowania PGE – udostępniony dla Użytkowników interfejs umożliwiający logowanie i rejestrację Profilu PGE eBOK w celu skorzystania z usługi PGE eSklep,

k) Powiązanie Profilu PGE eBOK z Kontem rozliczeniowym – automatyczny i systemowy proces połączenia aktywnego Profilu PGE eBOK Użytkownika z Kontem rozliczeniowym, na podstawie wprowadzonych przez Klienta danych. Powiązania konta rozliczeniowego może dokonać wyłącznie Klient (lub jego reprezentant) posiadający Umowę zawartą z PGE Obrót S.A. oraz posiadający komplet danych niezbędnych do weryfikacji,

l) Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerach internetowych. PGE Obrót S.A. zaleca korzystanie z przeglądarek wymienionych w §10 ust.5 niniejszego Regulaminu,

m) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne,

n) Profil PGE eBOK – komplet danych identyfikujący Użytkownika usług PGE eBOK i składający się z unikalnego Loginu (adresu e-mail) oraz przypisanego mu Hasła nadawanego przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji,

o) Strona Grupy Kapitałowej PGE – strona internetowa dla Klientów PGE Obrót S.A., udostępniająca informacje o firmie i spółkach Grupy Kapitałowej PGE dostępna pod adresem https://gkpge.pl,

p) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

q) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, w szczególności pocztę elektroniczną,

r) Umowa – umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej i/lub paliwa gazowego lub umowa sprzedaży energii elektrycznej i/lub paliwa gazowego, zawarta pomiędzy PGE Obrót S.A. a Klientem,

s) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

t) Usługa PGE eBOK – elektroniczna obsługa Klienta świadczona przy wykorzystaniu strony internetowej https://ebok.gkpge.pl i aplikacji mobilnej Moje PGE oraz adresu poczty elektronicznej, udostępnionego na potrzeby usługi przez Użytkownika,

u) Usługa PGE eSklep – sklep internetowy (marketplace) prowadzony przez spółkę Grupy Kapitałowej PGE, z którego mogą korzystać zarówno Klienci PGE Obrót S.A., jak i osoby nie będące Klientami Spółki,

v) Usługa Moje PGE – elektroniczna obsługa Klienta z wykorzystaniem aplikacji mobilnej (system iOS lub Android) Moje PGE, zapewniająca mobilny dostęp do konta rozliczeniowego Klienta. Funkcjonalne uruchomienie aplikacji wymaga założenia, aktywowania Profilu PGE eBOK oraz powiązania go z kontem rozliczeniowym Klienta,

w) Usługa PGE System Poleceń (SSP) – usługa, w której Klient (Użytkownik PGE eBOK), korzystając z przycisku Zarejestruj się i odbierz rabat, ma możliwość otrzymania unikalnego kodu uprawniającego do uzyskania rabatu na wybrane produkty w PGE eSklep. Zasady działania Usługi regulowane są odrębnym Regulaminem dostępnym dla Użytkowników Usługi SSP,

x) Użytkownik – Klient, reprezentant Klienta biznesowego, upoważniony przedstawiciel Klienta, posiadający zarejestrowany Profil PGE eBOK lub osoba nie będąca Klientem PGE Obrót S.A., zaproszona do korzystania z Usług PGE eBOK przez innego Użytkownika lub osoba, która aktywowała Profil PGE eBOK (Login i Hasło) bez powiązania z kontem rozliczeniowym,

y) Usługa PGE eFaktura – usługa przesyłania oraz udostępniania Klientom PGE Obrót S.A. faktur VAT w formie elektronicznej i/lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych – w tym w ramach Usług PGE eBOK,

z) Dezaktywacja profilu PGE eBOK – całkowite i nieodwracalne usunięcie profilu z bazy danych serwisu PGE eBOK, wraz z powiązanymi kontami rozliczeniowymi, które zostały uprzednio powiązane z danym profilem. Dezaktywacja może zostać przeprowadzona samodzielnie przez Użytkownika za pomocą dedykowanej funkcjonalności w Usługach PGE eBOK oraz Moje PGE, pod warunkiem posiadania co najmniej jednego powiązanego konta rozliczeniowego do profilu, a także przez Administratora na zlecenie Użytkownika.

§3

1. Usługa PGE eBOK oraz Usługa Moje PGE świadczone są przez PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, o kapitale zakładowym w wysokości 529 923 900 PLN w całości wpłaconym.

2. Korzystanie z Usług PGE eBOK oraz Moje PGE jest bezpłatne.

3. Administratorzy Usług PGE eBOK oraz Moje PGE:

a) Administrator danych osobowych oraz Administrator merytoryczny: PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.

b) Administrator techniczny/systemowy Usługi PGE eBOK: PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75 , 00-833 Warszawa; zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego wyłącznie po stronie Administratora merytorycznego.

4. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały uregulowane w dokumencie Polityki Prywatności, dostępnej na stronie https://ebok.gkpge.pl/ebok/profil/politykaPrywatnosci.xhtml.

II. Zakres i warunki świadczonych usług

§4

1. Regulamin dotyczy usług polegających na obsłudze Klienta, świadczonej drogą elektroniczną (PGE eBOK oraz Moje PGE), dostępnych dla Użytkowników, którzy powiązali Profil PGE eBOK z kontem rozliczeniowym, m.in.:

a) obsługa zgłoszeń handlowych i technicznych,

b) obsługa płatności (w tym płatności elektroniczne),

c) obsługa doładowania liczników przedpłatowych,

d) obsługa zgłoszeń dotyczących zmiany danych osobowych, adresowych i zmiany danych umownych,

e) prezentacja salda rozliczeń, należności, wpłat, faktur, zużycia energii elektrycznej,

f) przesyłanie powiadomień związanych z wykonywaniem Umowy,

g) powiadomienia, prezentacja oraz przyjmowanie ofert,

h) usługa PGE eFaktura,

i) prezentacja najczęściej używanych dokumentów (szablony umów, wniosków, regulaminy świadczonych usług, itp.),

j) powiadomienia o istotnych dla Klientów zdarzeniach (np. występujących awariach, planowanych zmianach w świadczeniu usług, itp.).

2. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich katalog oraz zakres funkcjonalny może ulegać zmianom. Informacje o modyfikacjach w tym zakresie publikowane są w postaci bieżących komunikatów o fakcie wprowadzenia modyfikacji.

3. Regulamin dostępny jest na PGE eBOK, w aplikacji mobilnej Moje PGE, na stronie internetowej Grupy Kapitałowej PGE oraz w siedzibie Administratora danych osobowych.

4. Profil PGE eBOK jest powiązany z adresem poczty elektronicznej, podanym przy rejestracji profilu przez Użytkownika. Na adres poczty elektronicznej następuje wysyłka komunikatów związanych z wykonywaniem Usług PGE eBOK oraz Moje PGE. Podany podczas rejestracji profilu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zastępuje adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w zawartej Umowie lub podany przez Klienta w trakcie wykonywania Umowy.

§5

1. Warunkiem niezbędnym do przejścia pełnego procesu rejestracji Profilu PGE eBOK, powiązania go z Kontami rozliczeniowymi, celem korzystania z Usługi PGE eBOK oraz z Usługi Moje PGE, jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola wyboru, które następuje w procesie rejestracji profilu PGE eBOK.

2. Aktualny Regulamin jest dostępny każdorazowo przed procesem logowania. Każde zalogowanie się oznacza wyrażenie zgody na aktualne brzmienie Regulaminu. Klient, akceptując Regulamin, zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Profil PGE eBOK Użytkownika zakładany jest bezterminowo i może być w każdym czasie dezaktywowany (usunięty) przez Użytkownika z poziomu Usług PGE eBOK oraz Moje PGE za pomocą dedykowanej funkcjonalności. Rezygnacja z elektronicznych form obsługi Klienta może również zostać wykonana przez Administratora na zlecenie Użytkownika, które polega na przesłaniu dyspozycji dezaktywacji na adres e-mail serwis@gkpge.pl lub dokonanie zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu 422 222 298.

4. Dezaktywacja, o której mowa powyżej, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i może oznaczać brak możliwości korzystania przez Użytkownika z usług, do których wykorzystywano dezaktywowany Profil PGE eBOK (np. PGE eSklep). Dezaktywacja Profilu PGE eBOK nie stanowi jednak rozwiązania Umów, które Klient zawarł z PGE Obrót S.A.

III. Rejestracja Profilu PGE eBOK

§6

1. Rejestracja Profilu PGE eBOK Klienta:

a) zarejestrowanie Profilu PGE eBOK Klienta następuje za pośrednictwem portalu https://ebok.gkpge.pl, Platformy Logowania PGE lub w aplikacji mobilnej Moje PGE, dostępnej na platformach App Store i Google Play,

b) unikalność Loginu (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędna i sprawdzana automatycznie,

c) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja jest warunkiem koniecznym do kontynuowania procesu rejestracji Klienta,

d) komunikacja dotycząca przebiegu rejestracji Profilu PGE eBOK wysyłana jest na adres e-mail,

e) kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny (ważny 48 godzin) oznacza aktywację Profilu PGE eBOK, z którym można powiązać konta rozliczeniowe punktów poboru medium, do zarządzania którymi Użytkownik posiada uprawnienia wynikające z zawartej Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii elektrycznej (i/lub paliwa gazowego). Brak potwierdzenia aktywacji jest równoznaczny z rezygnacją z uruchomienia Usług PGE eBOK. Dane przekazane dotychczas w procesie niesfinalizowanej aktywacji profilu zostaną automatycznie usunięte z bazy serwisu PGE eBOK po 30 dniach kalendarzowych,

f) próba powiązania z Profilem PGE eBOK kont rozliczeniowych, do których Użytkownik nie posiada praw, wynikających z zawartych z PGE Obrót S.A. umów, stanowi naruszenie zasad korzystania z Usług PGE eBOK i Regulaminu oraz może stanowić podstawę do zablokowania dostępu do usług związanych z elektroniczną obsługą Klienta, a także zgłoszenia tego naruszenia odpowiednim organom.

2. Administrator merytoryczny zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dane objęte składanym oświadczeniem, w szczególności umocowania osoby składającej owe oświadczenie.

3. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Login i Hasło oraz inne formy logowania, takie jak kod PIN, jak również niedostępne publicznie dane, konieczne do wykonania czynności z ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu przed dostępem osób niepowołanych. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do Usług PGE eBOK i powiązania kont rozliczeniowych punktów poboru energii elektrycznej lub punktów poboru paliwa gazowego, przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie danych, niezbędnych do logowania do Usług PGE eBOK oraz niezabezpieczonych przez Użytkownika niedostępnych publicznie danych, koniecznych do wykonania czynności z ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu.

4. Zarówno przed, jak i po zalogowaniu na Profil PGE eBOK w dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość zmiany Hasła na inne.

5. Administrator danych osobowych zobowiązany jest do usunięcia danych Użytkownika z listy Użytkowników Usług PGE eBOK na każdy wniosek Użytkownika zgłoszony do tego Administratora.

IV. Korzystanie z Usług PGE eBOK:

§7

1. Usługa PGE eBOK oraz Usługa Moje PGE są dostępne dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów niezbędnych do przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, zmian oprogramowania lub okresów awarii. Administrator systemowy zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do ww. Usług w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych prac eksploatacyjnych lub zmian oprogramowania poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej.

2. Dostęp do Usług wymaga każdorazowo autoryzacji dostępu do danej aplikacji.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania poszczególnych Usług PGE eBOK.

4. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

5. Administrator ma prawo do zablokowania realizacji dyspozycji (na przykład podanie przez Użytkownika stanu licznika, itp.), gdy zaistnieje uzasadniona wątpliwość, co do ich autentyczności lub zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami.

6. Strefą czasową właściwą dla Usług PGE eBOK jest strefa właściwa dla terytorium Polski.

7. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji zlecanych dyspozycji za pośrednictwem Usług PGE eBOK, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 422 222 298 lub na adres e-mail: serwis@gkpge.pl.

§8

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do Systemów teleinformatycznych Grupy Kapitałowej PGE treści:

a) powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Grupy Kapitałowej PGE lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. PGE Obrót S.A. nie kontroluje urządzeń dostępowych Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownik upewnił się przed skorzystaniem z Usług PGE eBOK, czy jego środowisko komputerowe oraz inne urządzenia dostępowe są bezpieczne i zgodne z wymaganiami wskazanymi w §10 ust. 5-6 Regulaminu. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

3. PGE Obrót S.A. zaleca również stosowanie programów antywirusowych. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.

4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, PGE Obrót S.A. ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług PGE eBOK bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.

V. Zakres odpowiedzialności

§9

1. Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu (na przykład w momencie rejestracji, logowania) powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Administratora technicznego.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje zrealizowane za pomocą Usług PGE eBOK – PGE eBOK oraz Moje PGE.

3. Za prawidłowe działanie Usług PGE eBOK oraz Moje PGE odpowiada Administrator techniczny.

4. Zabronione jest przekazywanie Loginu i Hasła oraz innych danych dostępowych, na przykład PIN, osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia takiego faktu Administrator techniczny zastrzega sobie prawo do zablokowania profilu PGE eBOK.

5. Administrator techniczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia Loginu i Hasła oraz innych danych dostępowych Użytkownika, przez osoby trzecie.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Usług PGE eBOK, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy innych Użytkowników lub PGE Obrót S.A., Administrator techniczny ma prawo zablokować dostęp do Usług PGE eBOK.

7. PGE Obrót S.A. informuje, że Usługi PGE eBOK mogą zawierać materiały chronione prawem autorskim, a przyjęty wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej. PGE Obrót S.A., oferując dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Usług PGE eBOK, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

8. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie z Usług PGE eBOK w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

9. PGE Obrót S.A. w granicach obowiązującego prawa nie ponosi odpowiedzialności, za szkody powstałe w związku z użytkowaniem Usług PGE eBOK, bądź niemożnością ich użytkowania lub w związku z niewłaściwym ich działaniem, błędami, defektami, brakami, zakłóceniami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu oraz przerwą w połączeniu spowodowaną jakąkolwiek przyczyną.

10. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych spoza Grupy Kapitałowej PGE.

11. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Użytkownika.

VI. Wymagania systemowe i techniczne

§10

1. Prawidłowe korzystanie z Usług PGE eBOK możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych określonych pkt 5, 6 i 7 Paragrafu 10 niniejszego Regulaminu.

2. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.

3. W trakcie korzystania z Usług PGE eBOK, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Użytkownika zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Użytkownika oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej tak, aby mogła ona przyjmować pliki Cookies. Szczegóły zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://ebok.gkpge.pl.

4. PGE Obrót S.A. nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z przeglądarek internetowych innych niż zalecane.

5. Do poprawnego działania Usługi PGE eBOK wymagana jest przeglądarka internetowa kompatybilna ze standardem HTML 4.0 lub nowszym akceptująca pliki Cookies.

Zalecane przeglądarki internetowe:

- Internet Explorer - w wersji 10.0 lub wyższej,

- FireFox - w wersji 38 lub wyższej,

- Google Chrome - w wersji 45 lub wyższej,

- Opera – w wersji 31 lub wyższej,

- Safari - w wersji 5.1 lub wyższej.

6. Do poprawnego działania Usługi Moje PGE wymagane jest urządzenie mobilne z systemami iOS 12 lub Android 9, lub nowszymi.

7. Inne wymagania systemowe:

- Adobe Acrobat Reader w wersji 8 lub wyższej,

- Włączona obsługa JavaScript,

- Włączona obsługa Cookies.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

§11

1. Użytkownik może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane ze świadczeniem Usług PGE eBOK:

a) telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Infolinii PGE eBOK Pomoc pod numerem 422 222 298 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora),

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem serwis@gkpge.pl,

c) korespondencyjnie, na adres widoczny na fakturze rozliczeniowej.

2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, Login oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku wystąpienia błędu, wskazane jest przesłanie zrzutu ekranu prezentującego problem. Na podstawie powyższych danych możliwe będzie odtworzenie warunków wystąpienia błędu, celem jego reprodukcji i analizy przez Administratora technicznego.

3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług PGE eBOK następuje w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, w terminie 14 dni od daty jej wpływu.

VIII. Postanowienia końcowe

§12

1. PGE Obrót S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się między innymi:

a) wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenia lub zmiany przepisów prawnych już obowiązujących;

b) dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązujących Systemach teleinformatycznych Grupy Kapitałowej PGE;

c) zmiany w ofercie Grupy Kapitałowej PGE;

d) zmiany funkcjonalności Usług PGE eBOK.

2. O każdej zmianie Regulaminu PGE Obrót S.A. poinformuje wszystkich Użytkowników Usług PGE eBOK, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, stosownym komunikatem przesłanym na adres e-mail Użytkowników. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę treści Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Usługi PGE eBOK lub Usługi Moje PGE. Rezygnacja z powyższych usług następuje na podstawie § 5 ust. 3 – 4 Regulaminu.

3. Zmiana numeru telefonu oraz adresu kontaktowego PGE Obrót S.A., nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga jego ponownej akceptacji przez Użytkownika. O wprowadzonych zmianach Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przekazanie stosownego komunikatu w Usługach PGE eBOK lub Moje PGE.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na portalu https://ebok.gkpge.pl oraz w aplikacji mobilnej Moje PGE.

IX. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

§13

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (PGE Obrót S.A. informuje, że w zakresie sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Koordynator do spraw negocjacji prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi. Szczegółowe zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ustawa prawo energetyczne oraz wydane na podstawie tej ustawy akty wykonawcze. Dodatkowe informacje w tym zakresie zawarte są na stronie internetowej https://ure.gov.pl.

§14

1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a PGE Obrót S.A., w związku ze świadczeniem Usług PGE eBOK, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2024 r.

Zapomniałeś hasła?
Utwórz nowe hasło
Aktywacja
Wystąpił problem
Aktywacja
Brak aktywacji profilu
Informacja
Trwa weryfikacja danych
Akceptacja zaproszeń

No records found.
Zmieniono adres e-mail
Niepowodzenie
Konto niepowiązane
Konto niepowiązane
Odstąpienie od oferty
Odstąpienie od oferty
Odstąpienie od oferty
Odstąpienie od oferty
Komunikat ofert
Rejestracja
Jeśli to jest Twoja pierwsza wizyta i nie masz jeszcze konta w nowym systemie eBOK, zarejestruj się w systemie i sprawdź co oferuje:

  • Szybkie płacenie rachunków
  • Stała kontrola nad zużyciem
  • Natychmiastowe zgłaszanie awarii
  • Proste zamawianie usług lub taryf
FAQ - Najczęściej zadawane pytania
Komunikaty globalne

Bon energetyczny

Moje PGE zastąpi dotychczasową aplikację PGE mBOK

Informacja dla Klientów PGE Obrót S.A.
Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia=>Archiwum zgłoszeń=>Szczegóły
Anulowanie wysłania zgłoszenia

Zgłoszenie

Temat


Szczegóły zgłoszenia

Dodaj plik
Dodaj plik
Dodaj plik
Zaktualizowano dane
Dane zostały zapisane.
Status
Wygląda na to, że używasz nieobsługiwaną przeglądarkę.


Ładowanie danych...