Potwierdzenie
Dziękujemy
Regulamin

Regulamin korzystania z usługi PGE eBOK świadczonej drogą elektroniczną przez PGE Obrót S.A.

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi PGE eBOK drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej Grupy Kapitałowej PGE S.A., dostępnej pod adresem https://ebok.gkpge.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej PGE mBOK dostępnej na platformach App Store i Google Play. Usługa PGE eBOK jest świadczona zgodnie z zapisami z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.).

2. Uruchomienie Usługi PGE eBOK na stronie https://ebok.gkpge.pl oraz jednoczesne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją jego warunków i zawarciem Umowy o świadczenie Usługi PGE eBOK drogą elektroniczną z PGE Obrót S.A. bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.

§2

1. Definicje pojęć, użyte w Regulaminie określają:

a) Adres poczty elektronicznej – inaczej adres e-mail; umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora Użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty.

b) Aktywacja profilu PGE eBOK – akceptacja zarejestrowanego uprzednio Profilu poprzez uruchomienie przesłanego w wyniku rejestracji linku aktywacyjnego na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta.

c) Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez Przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ Przeglądarki itp.

d) eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

e) Grupa Kapitałowa PGE – odpowiednio, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Spółki względem których PGE Polska Grupa Energetyczna posiada status spółki dominującej w rozumieniu artykułu 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w zależności od charakteru świadczonej usługi.

f) Hasło – ciąg znaków podawany przez Użytkownika podczas rejestracji i w czasie logowania w serwisie PGE eBOK lub po zmianie Hasła. Jest to alfanumeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania w PGE eBOK. Hasło powinno się składać z minimum 8 znaków alfanumerycznych (cyfr i liter), przy czym musi zawierać co najmniej jedną dużą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny. Nie może zawierać polskich znaków (ę, ą, ł, itp.) oraz spacji. System rozróżnia małe i wielkie litery.

g) Klient indywidualny – osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), będąca stroną zawartej z PGE Obrót S.A. umowy sprzedaży energii elektrycznej (i/lub paliwa gazowego) lub umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych, zwany również Klientem w dalszej części Regulaminu.

h) Klient instytucjonalny – osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca stroną zawartej z PGE Obrót S.A umowy sprzedaży energii elektrycznej (i/lub paliwa gazowego) lub umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych, zwany również Klientem w dalszej części Regulaminu.

i) Konto rozliczeniowe (bilingowe) – wirtualne konto w systemach billingowych Sprzedawcy, opatrzone indywidualnym numerycznym ciągiem znaków będący identyfikatorem Klienta dla Umowy zawartej z PGE Obrót S.A.

j) Login – adres poczty elektronicznej e-mail podawany przez Użytkownika na wniosku rejestracyjnym i umożliwiający dostęp do Usługi PGE eBOK.

k) Platforma Logowania PGE – udostępniony dla Użytkowników interfejs umożliwiający rejestrację profilu PGE eBOK w celu skorzystania z usługi PGE eBOK i/lub z usługi PGE eSklep.

l) Powiązanie profilu z kontem rozliczeniowym – automatyczny i systemowy proces połączenia aktywnego Profilu PGE eBOK Użytkownika z Kontem rozliczeniowym na podstawie wprowadzonych przez Klienta danych. Powiązania konta rozliczeniowego może dokonać wyłącznie Klient (lub jego reprezentant) posiadający Umowę zawartą z PGE Obrót S.A., wystawioną co najmniej jedną fakturę rozliczeniową oraz posiadający komplet danych niezbędnych do weryfikacji.

m) Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerach internetowych. PGE Obrót S.A. zaleca korzystanie z przeglądarek wymienionych w §10 ust.5 niniejszego Regulaminu.

n) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 576).

o) Profil PGE eBOK – komplet danych identyfikujący Użytkownika usługi PGE eBOK i składający się z unikalnego Loginu (adresu e-mail) oraz przypisanego mu Hasła nadawanego przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji.

p) Strona Grupy Kapitałowej PGE – strona internetowa dla Klientów PGE Obrót S.A., udostępniająca informacje o firmie i spółkach Grupy Kapitałowej PGE dostępna pod adresem www.gkpge.pl.

q) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

r) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, w szczególności pocztę elektroniczną.

s) Umowa – umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub umowa sprzedaży energii elektrycznej i/lub paliwa gazowego, zawarta pomiędzy PGE Obrót S.A. a Klientem.

t) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020. 344 t.j.).

u) Usługa PGE eBOK – polega na świadczeniu obsługi Klienta elektronicznie, przy wykorzystaniu strony www.ebok.gkpge.pl, oraz adresu poczty elektronicznej, udostępnionego na potrzeby usługi przez Użytkownika, w celu realizacji potrzeb związanych z wykonywaniem Umowy. Następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

v) Usługa PGE eSklep – sklep internetowy (marketplace) prowadzony przez spółkę Grupy Kapitałowej PGE, z którego mogą korzystać zarówno Klienci PGE Obrót S.A., jak i osoby nie będące Klientami Spółki.

w) Usługa PGE mBOK- – aplikacja mobilna (system iOS oraz Android), zapewniający mobilny dostęp do konta rozliczeniowego Klienta. Uruchomienie aplikacji wymaga aktywowania profilu usługi PGE eBOK.

x) Usługa PGE System Poleceń (SSP) – usługa, w której Klient Polecający (Użytkownik PGE eBOK), korzystając z dowolnego wybranego przez siebie kanału komunikacji, ma możliwość przekazać unikalne linki Klientowi Polecanemu. Zasady działania Usługi regulowane są odrębnym Regulaminem dostępnym dla Użytkowników Usługi SSP.

y) Użytkownik – Klient, reprezentant Klienta instytucjonalnego, upoważniony przedstawiciel Klienta, zarejestrowany w PGE eBOK lub osoba nie będąca Klientem PGE Obrót S.A., zaproszona do korzystania z Usługi PGE eBOK przez innego Użytkownika, lub która aktywowała profil Usługi PGE eBOK (Login i Hasło) bez powiązania z kontem rozliczeniowym.

z) Usługa PGE eFaktura – usługa przesyłania oraz udostępniania Klientom PGE Obrót S.A. faktur VAT w formie elektronicznej i/lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych – w tym w ramach Usługi PGE eBOK.

§3

1. Usługa PGE eBOK jest świadczona przez PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, o kapitale zakładowym w wysokości 529 923 900 PLN w całości.

2. Użytkowanie PGE eBOK jest bezpłatne.

3. Administratorzy Usługi PGE eBOK:

a) Administrator danych osobowych oraz Administrator merytoryczny: PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.

b) Administrator techniczny/systemowy Usługi PGE eBOK – PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa; zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego wyłącznie po stronie Administratora merytorycznego.

4. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały uregulowane w dokumencie Polityki Prywatności, dostępnej na stronie https://ebok.gkpge.pl/ebok/profil/politykaPrywatnosci.xhtml.

II. Zakres i warunki świadczonych usług

§4

1. Przedmiotowy Regulamin obejmuje Usługi świadczone drogą elektroniczną (Usługi PGE eBOK), dostępne dla Użytkowników, którzy powiązali profil z kontem rozliczeniowym, wymienione poniżej:

a) obsługa zgłoszeń handlowych i technicznych,

b) obsługa płatności (w tym płatności elektroniczne),

c) obsługa doładowania liczników przedpłatowych,

d) obsługa zgłoszeń dotyczących zmiany danych osobowych, adresowych i zmiany danych umownych,

e) prezentacja salda rozliczeń, należności, wpłat, faktur, zużycia energii elektrycznej,

f) przesyłanie powiadomień związanych z wykonywaniem Umowy,

g) prezentacja ofert,

h) symulacja kosztów zużycia energii,

i) usługa eFaktury,

j) prezentacja najczęściej używanych dokumentów (szablony umów, wniosków, regulaminy świadczonych usług, itp.),

k) powiadomienia o ofertach oraz innych istotnych dla Klientów zdarzeniach (np. występujących awariach, ograniczeniach dostaw, planowanych zmianach w świadczeniu usług, itp.).

2. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich katalog oraz zakres funkcjonalny może ulegać zmianom. Informacje o modyfikacjach w tym zakresie publikowane są w postaci bieżących komunikatów o fakcie wprowadzenia modyfikacji.

3. Regulamin korzystania z usługi PGE eBOK jest dostępny na portalu Usługi PGE eBOK, stronie internetowej Grupy Kapitałowej PGE oraz w siedzibie Administratora danych osobowych.

4. Profil PGE eBOK jest powiązany z adresem poczty elektronicznej, podanym przy rejestracji profilu przez Użytkownika. Na adres poczty elektronicznej następuje wysyłka komunikatów związanych z wykonywaniem usługi PGE eBOK, w tym powiadomień związanych z wykonywaniem Umowy.

§5

1. Warunkiem niezbędnym do przejścia pełnego procesu rejestracji profilu PGE eBOK i skorzystania z Usługi PGE eBOK, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, która następuje w procesie rejestracji konta PGE eBOK.

2. Aktualny Regulamin PGE eBOK jest dostępny każdorazowo przed procesem logowania. Każde zalogowanie się w PGE eBOK oznacza wyrażenie zgody na aktualne brzmienie Regulaminu. Klient akceptując Regulamin zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie wymagają ich akceptacji dla kontynuowania korzystania z usługi PGE eBOK. Informacja o zmianach w treści Regulaminu wyświetlana jest w formie komunikatu.

4. Profil Użytkownika zakładany jest bezterminowo i może być w każdym czasie dezaktywowany na życzenie Użytkownika. Rezygnacja z usługi PGE eBOK (dezaktywacja Profilu PGE eBOK) polega na przesłaniu zlecenia dezaktywacji na adres e-mail serwis@gkpge.pl lub dokonanie zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu 422 222 298.

5. Dezaktywacja, o której mowa powyżej, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i może oznaczać brak możliwości korzystania przez Użytkownika z usług, do których wykorzystywano dezaktywowany Profil PGE eBOK (np. PGE eSklep). Dezaktywacja Profilu PGE eBOK nie stanowi jednak rozwiązania Umów, które Klient zawarł z PGE.

III. Rejestracja

§6

1. Rejestracja Klienta:

a) zarejestrowanie Klienta może nastąpić za pośrednictwem portalu www.ebok.gkpge.pl oraz Platformy Logowania PGE znajdującej się pod adresem: https://ebok.gkpge.pl/ebok/faces/profil/rejestracja/rejestracja.xhtml.

b) Klient wypełnia wymagane dane w oknie formularza umieszczonego na stronie zgodnie z lit. a).

c) Unikalność Loginu (adresu e-mail) Użytkownika jest sprawdzana automatycznie, a w przypadku potwierdzenia istnienia profilu w systemie następuje powrót do formularza rejestracji oraz wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

d) Akceptacja niniejszego Regulaminu usługi PGE eBOK jest warunkiem koniecznym do kontynuowania procesu rejestracji Klienta.

e) Na adres poczty elektronicznej Użytkownika wypełniającego formularz automatycznie jest wysyłany e-mail z informacją o rejestracji i prośbą o potwierdzenie za pomocą kliknięcia w odpowiedni link aktywacyjny.

f) Kliknięcie przez Użytkownika w link z potwierdzeniem oznacza aktywację Profilu PGE eBOK Użytkownika, z którym można powiązać konta rozliczeniowe punktów poboru energii, do zarządzania którymi Użytkownik posiada uprawnienia wynikające z zawartej Umowy sprzedaży energii elektrycznej (i/lub na paliwo gazowe) lub Umowy kompleksowej. Brak potwierdzenia aktywacji jest równoznaczny z rezygnacją z uruchomienia usługi PGE eBOK. Dane osobowe przekazane dotychczas w procesie niesfinalizowanej aktywacji konta zostają zanonimizowane.

g) Próba powiązania z Profilem PGE eBOK kont rozliczeniowych, do których Użytkownik nie posiada praw, wynikających z zawartych z PGE Obrót S.A. umów stanowi naruszenie zasad korzystania z Usługi PGE eBOK i Regulaminu i może stanowić podstawę do zgłoszenia tego naruszenie odpowiednim organom.

2. Administrator merytoryczny zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dane objęte składanym oświadczeniem, w tym umocowania osoby składającej owe oświadczenie.

3. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Login oraz Hasło jak również niedostępne publicznie dane konieczne do wykonania czynności z ust. 1 lit. e) nin. paragrafu przed dostępem osób niepowołanych. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do PGE eBOK i powiązania kont rozliczeniowych punktów poboru energii przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie Loginu i Hasła Użytkownika oraz niezabezpieczonych przez Użytkownika niedostępne publicznie danych koniecznych do wykonania czynności z ust. 1 lit. e) niniejszego paragrafu.

4. Zarówno przed, jak i po zalogowaniu na Profil PGE eBOK w dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość zmiany Hasła na inne.

5. Administrator danych osobowych zobowiązany jest do usunięcia danych Użytkownika z listy Użytkowników PGE eBOK na każdy wniosek Użytkownika zgłoszony do tego Administratora.

IV. Korzystanie z usług PGE eBOK:

§7

1. Usługa PGE eBOK jest dostępna dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator systemowy zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do PGE eBOK w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych prac eksploatacyjnych lub zmian oprogramowania.

2. Dostęp do Usługi PGE eBOK wymaga każdorazowo podania przez Użytkownika Loginu i Hasła. W przypadku powiązania konta PGE eBOK z profilem portalu społecznościowego logowanie do Usługi jest możliwe przy wykorzystaniu danych logowania tego profilu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania PGE eBOK.

4. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

5. Administrator ma prawo do zablokowania realizacji dyspozycji (na przykład podania stanu licznika), gdy zaistnieje uzasadniona wątpliwość, co do jej autentyczności lub zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami.

6. Strefą czasową właściwą dla Usługi PGE eBOK jest strefa właściwa dla terytorium Polski.

7. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji za pośrednictwem Usługi PGE eBOK, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 422 222 298 lub na adres e-mail: serwis@gkpge.pl.

8. Uruchomienie PGE eBOK (założenie profilu PGE eBOK oraz powiazanie z nim konta rozliczeniowego Klienta) umożliwia i jest warunkiem aktywowania usługi PGE mBOK, dostępnej w postaci aplikacji mobilnej kompatybilnej z systemem IOS i Android. W celu aktywowania usługi PGE mBOK udostępniane są dwa warianty aktywacyjne – poprzez Login i Hasło PGE eBOK, lub poprzez wygenerowanie m-PINu za pośrednictwem PGE eBOK.

§8

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do Systemów teleinformatycznych Grupy Kapitałowej PGE treści:

a) powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Grupy Kapitałowej PGE lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. PGE Obrót S.A. nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak aby Użytkownik upewnił się przed skorzystaniem z Usługi PGE eBOK, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. PGE Obrót S.A., nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

3. PGE Obrót S.A. zaleca również stosowanie programów antywirusowych. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.

4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, PGE Obrót S.A., ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi PGE eBOK bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.

V. Zakres odpowiedzialności

§9

1. Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu (na przykład w momencie rejestracji, logowania) powinien zgłosić ten fakt do Administratora technicznego.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje zrealizowane za pomocą PGE eBOK.

3. Za prawidłowe działanie Usługi PGE eBOK odpowiada Administrator techniczny.

4. Zabronione jest przekazywanie Loginu i Hasła osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia takiego faktu Administrator techniczny zastrzega sobie prawo do zablokowania konta.

5. Administrator techniczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia Loginu Użytkownika oraz Hasła przyporządkowanego do Loginu przez osoby trzecie.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi PGE eBOK, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy innych Użytkowników lub usługodawcę, Administrator techniczny ma prawo zablokować dostęp do Usługi PGE eBOK na czas określony przez Grupę Kapitałową PGE.

7. PGE Obrót S.A. informuje, że Usługa PGE eBOK może zawierać materiały chronione prawem autorskim, a przyjęty wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno - autorskiej. PGE Obrót S.A. oferując dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Usługi PGE eBOK zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

8. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie Usługi PGE eBOK w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

9. PGE Obrót S.A. w granicach obowiązującego prawa nie ponosi odpowiedzialności, za szkody powstałe w związku z użytkowaniem Usługi PGE eBOK, bądź niemożnością jej użytkowania lub w związku z niewłaściwym jej działaniem, błędami, defektami, brakami, zakłóceniami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu oraz przerwą w połączeniu spowodowaną jakąkolwiek przyczyną.

10. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, spoza Grupy Kapitałowej PGE.

11. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Użytkownika.

VI. Wymagania systemowe i techniczne

§10

1. Prawidłowe korzystanie z Usługi PGE eBOK możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych określonych pkt 5 i 6 Paragrafu 10 niniejszego Regulaminu.

2. PGE Obrót S.A., nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.

3. W trakcie korzystania z Usługi PGE eBOK, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Użytkownika zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Użytkownika oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies. Szczegóły zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.ebok.gkpge.pl

4. PGE Obrót S.A., nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z przeglądarek internetowych innych niż zalecane.

5. Do poprawnego działania PGE eBOK wymagana jest przeglądarka internetowa kompatybilna ze standardem HTML 4.0 lub nowszym akceptująca pliki Cookies.

Zalecane przeglądarki internetowe:

- Internet Explorer - w wersji 10.0 lub wyższej,

- FireFox - w wersji 38 lub wyższej,

- Google Chrome - w wersji 45 lub wyższej,

- Opera – w wersji 31 lub wyższej,

- Safari - w wersji 5.1 lub wyższej.

6. Inne wymagania systemowe:

- Adobe Acrobat Reader w wersji 8 lub wyższej,

- Włączona obsługa JavaScript,

- Włączona obsługa Cookies.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

§11

1. Użytkownik może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane ze świadczeniem Usługi PGE eBOK:

a) telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Infolinii PGE eBOK Pomoc pod numerem 422 222 298 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora);

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem serwis@gkpge.pl.

2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, Login oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi PGE eBOK następuje w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.

VIII. Postanowienia końcowe

§12

1. PGE Obrót S.A., zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się między innymi:

a) wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących;

b) dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Systemach teleinformatycznych Grupy Kapitałowej PGE;

c) zmiany w ofercie Grupy Kapitałowej PGE;

d) zmiany funkcjonalności Usługi PGE eBOK.

2. W przypadku zmiany Regulaminu PGE Obrót S.A. powiadamia wszystkich Użytkowników Usługi PGE eBOK o fakcie dokonania zmiany stosownym komunikatem. W takim przypadku Użytkownik Usługi PGE eBOK proszony jest o ponowną akceptację Regulaminu.

3. Zmiana numeru telefonu oraz adresu kontaktowego nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga jego ponownej akceptacji przez Użytkownika.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na portalu www.ebok.gkpge.pl.

IX. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

§13

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823) PGE Obrót S.A. informuje, że w zakresie sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Koordynator do spraw negocjacji prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi. Szczegółowe zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ustawa prawo energetyczne oraz wydane na podstawie tej ustawy akty wykonawcze. Dodatkowe informacje w tym zakresie zawarte są na stronie internetowej www.ure.gov.pl.

§14

1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a PGE Obrót S.A., w związku ze świadczeniem Usługi PGE eBOK będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2022r.

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), PGE Obrót S.A. (dalej ,,Sprzedawca’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy kompleksowej lub/i umowy sprzedaży energii elektrycznej lub/i paliwa gazowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),

b. w celu wykonania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub/i paliwa gazowego, gdy została zawarta (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),

c. w celu oferowania Pani/Panu przez Sprzedawcę produktów i usług (marketing bezpośredni), podstawą do tego jest uzasadniony interes Sprzedawcy (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polega to na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub/i paliwa gazowego drogą pocztową, drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub poprzez SMS/MMS w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę,

d. w celu marketingu innych towarów i usług, o ile Pan/Pani wyrazi na to zgodę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO),

e. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez Sprzedawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g. w celach analitycznych (np. w celu lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, rozwoju produktów, optymalizacji procesów obsługi, gromadzeniu przekrojowej wiedzy o Klientach, analizy finansowej itp.) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h. w celu badania satysfakcji Klientów, w tym określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i. w celach statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

j. w celach administracyjnych Sprzedawcy będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach. Prawo wniesienia sprzeciwu dotyczyć może między innymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);

b. prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);

c. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);

d. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);

e. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);

g. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa

z art. 20 RODO);

h. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a. dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych w pkt 1;

b. dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do czasu wycofania zgody,

c. dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawca może przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj. operatorom sieci dystrybucyjnych prądu i gazu, partnerom, z którymi współpracuje Sprzedawca łącząc produkty lub usługi, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności, operatorom telekomunikacyjnym. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, w tym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE wykonującym usługi na rzecz Sprzedawcy.

7. Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych. Profilowanie może być prowadzone przy okazji doboru odpowiedniej taryfy na podstawie parametrów zużycia energii lub paliwa gazowego lub innego rodzaju oferty na podstawie posiadanych danych.

8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Sprzedawcę w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze sprzedawcą.

10. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań dla poszanowania praw i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa użytkowników korzystających z serwisu ebok.gkpge.pl. Formularze zamieszczone na naszych stronach służą wygodnej komunikacji i są wykorzystywane do kontaktu z nadawcą korzystającym z usług lub zainteresowanym ofertą Spółek należących do Grupy Kapitałowej PGE. Przekazanie danych, o które prosimy w formularzach jest dobrowolne. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 („GK PGE”).

Pliki cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 („GK PGE”).

Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu GK PGE, są one zapisywane podczas korzystania z serwisu na komputerze użytkownika. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi GK PGE poprawną prezentację danych zawartych w serwisie. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. GK PGE nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji użytkownika.

Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez użytkownika. Ustawienia w zakresie stosowania plików cookies można zmienić w następujących przeglądarkach:

• Internet Explorer

• Mozilla Firefox

• Chrome

• Safari

• Opera

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na prawidłowe funkcjonowanie serwisu GK PGE.

Polityka prywatności aplikacji mobilnej PGE mBOK

1. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:

a. identyfikator użytkownika/login (zapisywany po aktywacji)

b. typ autentykacji (czyli sposób aktywacji PIN / login i hasło)

c. identyfikator konta, na którym pracuje użytkownik

d. Apple PUSH ID (wymagany do otrzymywania powiadomień z eBOK na telefonach marki Apple)

2. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemami PGE odbywa się z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących.

3. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

a. informacji o położeniu

b. danych kontaktu

c. aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR

d. pamięci (na potrzeby zapisania zeskanowanego QR kodu na urządzeniu i danych wykorzystywanych przez aplikację)

e. funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych.

4. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.

Odpowiedzialność

Niniejszy serwis internetowy ma charakter informacyjny. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie udziela gwarancji odnośnie dostępnych w serwisie treści oraz nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z korzystania z zasobów serwisu. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie odpowiada za zawartość zewnętrznych witryn internetowych, do których mogą prowadzić odnośniki zawarte w serwisie GK PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zastrzega możliwość wprowadzania zmian w treści serwisu ebok.gkpge.pl w dowolnym czasie i zakresie, bez powiadamiania o tym użytkowników tego serwisu.

Prawa autorskie

© Copyright PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie informacje zawarte w serwisie GK PGE – teksty, zdjęcia, formy graficzne, układ, są prawnie chronione.

Kontakt

W przypadku pytań odnośnie serwisu ebok.gkpge.pl prosimy o kontakt pod adresem: serwis@gkpge.pl.

This website uses the Instagram™ API and is not endorsed or certified by Instagram or Instagram, Inc. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this website are property of Instagram, Inc.

Rejestracja profilu eBOK
RegulaminPolitykę prywatności.
Regulamin Promocji
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Z DNIA 09.05.2023r. z późn. zm.

"Rabat 25% na wybrane produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex za aktywację PGE eBOK" za pośrednictwem
platformy Usługi PGE eBOK "Zarejestruj się i odbierz rabat".
 
Niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą "Rabat 25% na produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex za aktywację PGE eBOK" (dalej: "Regulamin") określa zasady i warunki wspomnianej powyżej Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym w niej udział.
 
WARUNKI OGÓLNE 
§ 1 
 
1. W celu wyjaśnienia zasad działania Promocji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji: 
 
1.1 Usługa PGE eBOK - Platforma obsługi klienta posiadającego zawartą z PGE Obrót S.A. umowę w zakresie
sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego, dostępna pod adresem strony internetowej: https://ebok.gkpge.pl;
1.2 Usługa PGE eSklep – platforma sprzedażowa, na której klient dokonuje realizacji kodu rabatowego;
1.3 Kod Rabatowy – przekazany przez Organizatora kod Rabatowy o wartości 25% od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Promocją zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Kod Rabatowy jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na wybrane produkty Sprzedawcy Marka Chuchrackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. METREX, Marek Chuchracki, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, NIP 7780109407 (dalej również: P.H.U. Metrex ) znajdujące się w koszyku zamówienia. Z Kodu rabatowego może skorzystać jego posiadacz;
1.4 Klient – Klient PGE Obrót S.A., który zaakceptował warunki niniejszej Promocji i chce z niej skorzystać;
1.5 Konto Rozliczeniowe – indywidualny numeryczny ciąg znaków będący identyfikatorem Klienta dla umowy zawartej z PGE Obrót S.A.;
1.6 Okres Promocji – okres obowiązywania Promocji, w którym Klient może skorzystać z warunków Promocji opisanych w niniejszym Regulaminie;
1.7 Okres Ważności - okres, w którym posiadacz Kodu Rabatowego, może go wykorzystać na Produkty objęte niniejszą Promocją oferowane w eSklepie; 
1.8 Organizator – PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030499 NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559 o kapitale zakładowym w wysokości 529 923 900,00 PLN;
1.9 Partner PGE Obrót S.A - przedsiębiorca współpracujący z PGE Obrót S.A. na podstawie umowy o współpracy partnerskiej z PGE, sprzedający Produkty w ramach Usługi PGE eSklep – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. METREX, Marek Chuchracki, ul. ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, NIP 7780109407;
1.10 Powiązanie profilu z Kontem Rozliczeniowym – automatyczny i systemowy proces połączenia aktywnego profilu Usługi PGE eBOK Użytkownika z Kontem Rozliczeniowym na podstawie wprowadzonych przez Klienta danych. Powiązania Konta Rozliczeniowego może dokonać tylko i wyłącznie Klient (lub jego pełnomocnik) posiadający aktywną umowę zawartą z PGE Obrót S.A., z wystawioną co najmniej jedną fakturą rozliczeniową, oraz posiadający komplet danych niezbędnych do weryfikacji;
1.11 Produkty – wybrane produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex dostępne na platformie PGE eSklep pod adresem strony: https://sklep.gkpge.pl/metrex-2?vid=105;
1.12 Promocja – Akcja Promocyjna "Rabat 25% na produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex za aktywację PGE eBOK" polegająca na możliwości otrzymania przez Klienta Kodu Rabatowego.

2. Promocja trwa w okresie od 09.05.2023r. do 30.09.2023r. ("Okres Promocji") – w tym okresie Klient po spełnieniu warunków Promocji określonych w Regulaminie, otrzyma Kod Rabatowy na adres e-mail wskazany podczas uruchamiania Usługi PGE eBOK objętej Promocją. Klient może skorzystać z Kodu Rabatowego na warunkach określonych w Regulaminie "Rabat 25% na wybrane produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex za aktywację PGE eBOK" Z Kodu rabatowego może skorzystać jego posiadacz. Promocja trwa w okresie od 09.05.2023r. do 30.09.2023r. Klient może wykorzystać Kod Rabatowy od 09.05.2023r. do 14.10.2023r. ("Okres ważności").

3. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za wybrane produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex zostanie pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o wartość 25% liczonych od pełnej, regularnej ceny produktu brutto. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Promocją, rabat przysługuje na wszystkie produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex w danym zamówieniu.

4. Przyznany w ramach Kodu Rabatowego rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.  
 
5. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

6. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że zakupione w ramach Promocji produkty będą dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi ofertami, których organizatorem jest Sprzedawca. 

8. Udział w Promocji możliwy jest za pośrednictwem serwisu PGE eBOK.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI 
§ 2 

1. W celu otrzymania Kodu Rabatowego, należy podczas Okresu Promocji spełnić poniższe warunki zachowując ich kolejność:

a) Klient przystępuje do niniejszej Promocji za pośrednictwem platformy Usługi PGE eBOK, w której po aktywacji przycisku "Zarejestruj się i odbierz rabat" zapoznaje się z treścią Regulaminu Promocji i dokonuje jego akceptacji;
b) po akceptacji Regulaminu Promocji Klient dokonuje skutecznej aktywacji eUsługi PGE eBOK. Jako aktywację w rozumieniu niniejszej Promocji uważa się zarejestrowanie nowego profilu w usłudze oraz skuteczne powiązanie go z co najmniej jednym Kontem Rozliczeniowym.

2. Klient, po spełnieniu warunków wskazanych w ust.1 lit a) i b) powyżej, otrzymuje na adres e-mail dedykowany dla Usługi PGE eBOK, Kod Rabatowy, możliwy do wykorzystania tylko w usłudze PGE eSklep.

3. Klient może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz dla jednego Konta Rozliczeniowego. Każde kolejne powiązanie z profilem PGE eBOK (zarejestrowanym przy użyciu przycisku "Zarejestruj się i odbierz rabat") innego Konta Rozliczeniowego, skutkuje przyznaniem Kodu Rabatowego.

4. Klient przystępując do niniejszej Promocji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (w przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną).

5. Klient przystępując do niniejszej Promocji, wyraża zgodę na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowych (Kodów Rabatowych) Partnera PGE Obrót S.A. Informacje handlowe będą przesyłane na adres e-mail wskazany podczas uruchamiania eUsługi PGE eBOK objętej Promocją w celu realizacji warunków Promocji.

6. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny, Klient uprawniony może zrezygnować z udziału w Promocji, w każdym czasie, poprzez przesłanie oświadczenia mailowo na adres e-mail: serwis@gkpge.pl lub korespondencyjnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora. 

7. Sprzedawcą Produktów jest P.H.U. Metrex.  
  
PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ
§ 3 
 
1. Produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex:
 Wybrane produkty występujące w aktualnej ofercie Sprzedawcy dostępne w PGE eSklepie.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 4
 
1. Zasady prowadzenia Promocji i wykorzystywania Kodów Rabatowych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty): 
a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji; 
b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi; 
c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 
Usługi PGE eBOK dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://ebok.gkpge.pl oraz Usługi PGE eSklep dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/.

3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Usługi PGE eSklep udostępni tekst jednolity poprzez jego publikację w Usłudze PGE eBOK w zakładce Dokumenty oraz na stronie internetowej: https://sklep.gkpge.pl/.

4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Usłudze PGE eBOK w zakładce Dokumenty oraz na stronie internetowej: https://sklep.gkpge.pl/.
Do Kodów Rabatowych przyznanych przed zmianą Regulaminu, a niewykorzystanych, stosuje się Regulamin w jego nowym brzmieniu. 

5. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane za pośrednictwem: 
a) mailowo na adres e-mail: serwis@gkpge.pl (w temacie wiadomości wpisując koniecznie: Usługa PGE Systemu Poleceń);
b) kontaktując się z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222;
c) korespondencyjnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów;
d) w zakresie działania Usługi PGE eSklep pod adresem: sklep@gkpge.pl (w temacie wiadomości wpisując koniecznie: Usługa PGE Systemu Poleceń).
 
6. Z dniem 01.08.2023r. nastąpiła zmiana Regulaminu wydłużająca Akcję Promocyjną do 30.09.2023r.

Potwierdzam, iż zapoznałem się z Regulaminem Promocji i akceptuję jego treść. *
Promocja została zakończona lub podano niepoprawny link

Jeśli chcesz aktywować usługę eBOK poza Promocją wróć do Strony Głównej i zarejestruj się.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Z DNIA 09.05.2023r. z późn. zm.

"Rabat 25% na wybrane produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex za aktywację PGE eBOK" za pośrednictwem
platformy Usługi PGE eBOK "Zarejestruj się i odbierz rabat".
 
Niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą "Rabat 25% na produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex za aktywację PGE eBOK" (dalej: "Regulamin") określa zasady i warunki wspomnianej powyżej Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym w niej udział.
 
WARUNKI OGÓLNE 
§ 1 
 
1. W celu wyjaśnienia zasad działania Promocji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji: 
 
1.1 Usługa PGE eBOK - Platforma obsługi klienta posiadającego zawartą z PGE Obrót S.A. umowę w zakresie
sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego, dostępna pod adresem strony internetowej: https://ebok.gkpge.pl;
1.2 Usługa PGE eSklep – platforma sprzedażowa, na której klient dokonuje realizacji kodu rabatowego;
1.3 Kod Rabatowy – przekazany przez Organizatora kod Rabatowy o wartości 25% od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Promocją zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Kod Rabatowy jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na wybrane produkty Sprzedawcy Marka Chuchrackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. METREX, Marek Chuchracki, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, NIP 7780109407 (dalej również: P.H.U. Metrex ) znajdujące się w koszyku zamówienia. Z Kodu rabatowego może skorzystać jego posiadacz;
1.4 Klient – Klient PGE Obrót S.A., który zaakceptował warunki niniejszej Promocji i chce z niej skorzystać;
1.5 Konto Rozliczeniowe – indywidualny numeryczny ciąg znaków będący identyfikatorem Klienta dla umowy zawartej z PGE Obrót S.A.;
1.6 Okres Promocji – okres obowiązywania Promocji, w którym Klient może skorzystać z warunków Promocji opisanych w niniejszym Regulaminie;
1.7 Okres Ważności - okres, w którym posiadacz Kodu Rabatowego, może go wykorzystać na Produkty objęte niniejszą Promocją oferowane w eSklepie; 
1.8 Organizator – PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030499 NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559 o kapitale zakładowym w wysokości 529 923 900,00 PLN;
1.9 Partner PGE Obrót S.A - przedsiębiorca współpracujący z PGE Obrót S.A. na podstawie umowy o współpracy partnerskiej z PGE, sprzedający Produkty w ramach Usługi PGE eSklep – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. METREX, Marek Chuchracki, ul. ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, NIP 7780109407;
1.10 Powiązanie profilu z Kontem Rozliczeniowym – automatyczny i systemowy proces połączenia aktywnego profilu Usługi PGE eBOK Użytkownika z Kontem Rozliczeniowym na podstawie wprowadzonych przez Klienta danych. Powiązania Konta Rozliczeniowego może dokonać tylko i wyłącznie Klient (lub jego pełnomocnik) posiadający aktywną umowę zawartą z PGE Obrót S.A., z wystawioną co najmniej jedną fakturą rozliczeniową, oraz posiadający komplet danych niezbędnych do weryfikacji;
1.11 Produkty – wybrane produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex dostępne na platformie PGE eSklep pod adresem strony: https://sklep.gkpge.pl/metrex-2?vid=105;
1.12 Promocja – Akcja Promocyjna "Rabat 25% na produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex za aktywację PGE eBOK" polegająca na możliwości otrzymania przez Klienta Kodu Rabatowego.

2. Promocja trwa w okresie od 09.05.2023r. do 30.09.2023r. ("Okres Promocji") – w tym okresie Klient po spełnieniu warunków Promocji określonych w Regulaminie, otrzyma Kod Rabatowy na adres e-mail wskazany podczas uruchamiania Usługi PGE eBOK objętej Promocją. Klient może skorzystać z Kodu Rabatowego na warunkach określonych w Regulaminie "Rabat 25% na wybrane produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex za aktywację PGE eBOK" Z Kodu rabatowego może skorzystać jego posiadacz. Promocja trwa w okresie od 09.05.2023r. do 30.09.2023r. Klient może wykorzystać Kod Rabatowy od 09.05.2023r. do 14.10.2023r. ("Okres ważności").

3. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za wybrane produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex zostanie pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o wartość 25% liczonych od pełnej, regularnej ceny produktu brutto. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Promocją, rabat przysługuje na wszystkie produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex w danym zamówieniu.

4. Przyznany w ramach Kodu Rabatowego rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.  
 
5. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

6. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że zakupione w ramach Promocji produkty będą dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi ofertami, których organizatorem jest Sprzedawca. 

8. Udział w Promocji możliwy jest za pośrednictwem serwisu PGE eBOK.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI 
§ 2 

1. W celu otrzymania Kodu Rabatowego, należy podczas Okresu Promocji spełnić poniższe warunki zachowując ich kolejność:

a) Klient przystępuje do niniejszej Promocji za pośrednictwem platformy Usługi PGE eBOK, w której po aktywacji przycisku "Zarejestruj się i odbierz rabat" zapoznaje się z treścią Regulaminu Promocji i dokonuje jego akceptacji;
b) po akceptacji Regulaminu Promocji Klient dokonuje skutecznej aktywacji eUsługi PGE eBOK. Jako aktywację w rozumieniu niniejszej Promocji uważa się zarejestrowanie nowego profilu w usłudze oraz skuteczne powiązanie go z co najmniej jednym Kontem Rozliczeniowym.

2. Klient, po spełnieniu warunków wskazanych w ust.1 lit a) i b) powyżej, otrzymuje na adres e-mail dedykowany dla Usługi PGE eBOK, Kod Rabatowy, możliwy do wykorzystania tylko w usłudze PGE eSklep.

3. Klient może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz dla jednego Konta Rozliczeniowego. Każde kolejne powiązanie z profilem PGE eBOK (zarejestrowanym przy użyciu przycisku "Zarejestruj się i odbierz rabat") innego Konta Rozliczeniowego, skutkuje przyznaniem Kodu Rabatowego.

4. Klient przystępując do niniejszej Promocji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (w przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną).

5. Klient przystępując do niniejszej Promocji, wyraża zgodę na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowych (Kodów Rabatowych) Partnera PGE Obrót S.A. Informacje handlowe będą przesyłane na adres e-mail wskazany podczas uruchamiania eUsługi PGE eBOK objętej Promocją w celu realizacji warunków Promocji.

6. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny, Klient uprawniony może zrezygnować z udziału w Promocji, w każdym czasie, poprzez przesłanie oświadczenia mailowo na adres e-mail: serwis@gkpge.pl lub korespondencyjnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora. 

7. Sprzedawcą Produktów jest P.H.U. Metrex.  
  
PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ
§ 3 
 
1. Produkty Sprzedawcy P.H.U. Metrex:
 Wybrane produkty występujące w aktualnej ofercie Sprzedawcy dostępne w PGE eSklepie.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 4
 
1. Zasady prowadzenia Promocji i wykorzystywania Kodów Rabatowych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty): 
a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji; 
b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi; 
c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 
Usługi PGE eBOK dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://ebok.gkpge.pl oraz Usługi PGE eSklep dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/.

3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Usługi PGE eSklep udostępni tekst jednolity poprzez jego publikację w Usłudze PGE eBOK w zakładce Dokumenty oraz na stronie internetowej: https://sklep.gkpge.pl/.

4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Usłudze PGE eBOK w zakładce Dokumenty oraz na stronie internetowej: https://sklep.gkpge.pl/.
Do Kodów Rabatowych przyznanych przed zmianą Regulaminu, a niewykorzystanych, stosuje się Regulamin w jego nowym brzmieniu. 

5. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane za pośrednictwem: 
a) mailowo na adres e-mail: serwis@gkpge.pl (w temacie wiadomości wpisując koniecznie: Usługa PGE Systemu Poleceń);
b) kontaktując się z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222;
c) korespondencyjnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów;
d) w zakresie działania Usługi PGE eSklep pod adresem: sklep@gkpge.pl (w temacie wiadomości wpisując koniecznie: Usługa PGE Systemu Poleceń).
 
6. Z dniem 01.08.2023r. nastąpiła zmiana Regulaminu wydłużająca Akcję Promocyjną do 30.09.2023r.

Wystąpił błąd
Przepraszamy za utrudnienia,
funkcjonalność rejestracji z polecenia chwilowo niedostępna.
Zespół Obsługi eBOK PGE Obrót S.A.
Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia=>Archiwum zgłoszeń=>Szczegóły
Anulowanie wysłania zgłoszenia

Zgłoszenie

Temat


Szczegóły zgłoszenia

Dodaj plik
Dodaj plik
Dodaj plik
Zaktualizowano dane
Dane zostały zapisane.
Status
Błąd
Wsytąpił błąd w trakcie przeprowadzania operacji. Spróbuj ponownie.
E Invoice Agreement Confirmation
Wygląda na to, że używasz nieobsługiwaną przeglądarkę.


Ładowanie danych...