Regulamin

Regulamin korzystania z usługi PGE eBOK świadczonej drogą elektroniczną przez PGE Obrót S.A.

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi PGE eBOK drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej Grupy Kapitałowej PGE S.A., dostępnej pod adresem https://ebok.gkpge.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej PGE mBOK dostępnej na platformach App Store i Google Play. Usługa PGE eBOK jest świadczona zgodnie z zapisami z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.).

2. Uruchomienie Usługi PGE eBOK na stronie https://ebok.gkpge.pl oraz jednoczesne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją jego warunków i zawarciem Umowy o świadczenie Usługi PGE eBOK drogą elektroniczną z PGE Obrót S.A. bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.

§2

1. Definicje pojęć, użyte w Regulaminie określają:

a) Adres poczty elektronicznej – inaczej adres e-mail; umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora Użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty.

b) Aktywacja profilu PGE eBOK – akceptacja zarejestrowanego uprzednio Profilu poprzez uruchomienie przesłanego w wyniku rejestracji linku aktywacyjnego na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta.

c) Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez Przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ Przeglądarki itp.

d) eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

e) Grupa Kapitałowa PGE – odpowiednio, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Spółki względem których PGE Polska Grupa Energetyczna posiada status spółki dominującej w rozumieniu artykułu 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w zależności od charakteru świadczonej usługi.

f) Hasło – ciąg znaków podawany przez Użytkownika podczas rejestracji i w czasie logowania w serwisie PGE eBOK lub po zmianie Hasła. Jest to alfanumeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania w PGE eBOK. Hasło powinno się składać z minimum 8 znaków alfanumerycznych (cyfr i liter), przy czym musi zawierać co najmniej jedną dużą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny. Nie może zawierać polskich znaków (ę, ą, ł, itp.) oraz spacji. System rozróżnia małe i wielkie litery.

g) Klient indywidualny – osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), będąca stroną zawartej z PGE Obrót S.A. umowy sprzedaży energii elektrycznej (i/lub paliwa gazowego) lub umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych, zwany również Klientem w dalszej części Regulaminu.

h) Klient instytucjonalny – osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca stroną zawartej z PGE Obrót S.A umowy sprzedaży energii elektrycznej (i/lub paliwa gazowego) lub umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych, zwany również Klientem w dalszej części Regulaminu.

i) Konto rozliczeniowe (bilingowe) – wirtualne konto w systemach billingowych Sprzedawcy, opatrzone indywidualnym numerycznym ciągiem znaków będący identyfikatorem Klienta dla Umowy zawartej z PGE Obrót S.A.

j) Login – adres poczty elektronicznej e-mail podawany przez Użytkownika na wniosku rejestracyjnym i umożliwiający dostęp do Usługi PGE eBOK.

k) Platforma Logowania PGE – udostępniony dla Użytkowników interfejs umożliwiający rejestrację profilu PGE eBOK w celu skorzystania z usługi PGE eBOK i/lub z usługi PGE eSklep.

l) Powiązanie profilu z kontem rozliczeniowym – automatyczny i systemowy proces połączenia aktywnego Profilu PGE eBOK Użytkownika z Kontem rozliczeniowym na podstawie wprowadzonych przez Klienta danych. Powiązania konta rozliczeniowego może dokonać wyłącznie Klient (lub jego reprezentant) posiadający Umowę zawartą z PGE Obrót S.A., wystawioną co najmniej jedną fakturę rozliczeniową oraz posiadający komplet danych niezbędnych do weryfikacji.

m) Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerach internetowych. PGE Obrót S.A. zaleca korzystanie z przeglądarek wymienionych w §10 ust.5 niniejszego Regulaminu.

n) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 576).

o) Profil PGE eBOK – komplet danych identyfikujący Użytkownika usługi PGE eBOK i składający się z unikalnego Loginu (adresu e-mail) oraz przypisanego mu Hasła nadawanego przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji.

p) Strona Grupy Kapitałowej PGE – strona internetowa dla Klientów PGE Obrót S.A., udostępniająca informacje o firmie i spółkach Grupy Kapitałowej PGE dostępna pod adresem www.gkpge.pl.

q) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

r) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, w szczególności pocztę elektroniczną.

s) Umowa – umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub umowa sprzedaży energii elektrycznej i/lub paliwa gazowego, zawarta pomiędzy PGE Obrót S.A. a Klientem.

t) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020. 344 t.j.).

u) Usługa PGE eBOK – polega na świadczeniu obsługi Klienta elektronicznie, przy wykorzystaniu strony www.ebok.gkpge.pl, oraz adresu poczty elektronicznej, udostępnionego na potrzeby usługi przez Użytkownika, w celu realizacji potrzeb związanych z wykonywaniem Umowy. Następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

v) Usługa PGE eSklep – sklep internetowy (marketplace) prowadzony przez spółkę Grupy Kapitałowej PGE, z którego mogą korzystać zarówno Klienci PGE Obrót S.A., jak i osoby nie będące Klientami Spółki.

w) Usługa PGE mBOK- – aplikacja mobilna (system iOS oraz Android), zapewniający mobilny dostęp do konta rozliczeniowego Klienta. Uruchomienie aplikacji wymaga aktywowania profilu usługi PGE eBOK.

x) Usługa PGE System Poleceń (SSP) – usługa, w której Klient Polecający (Użytkownik PGE eBOK), korzystając z dowolnego wybranego przez siebie kanału komunikacji, ma możliwość przekazać unikalne linki Klientowi Polecanemu. Zasady działania Usługi regulowane są odrębnym Regulaminem dostępnym dla Użytkowników Usługi SSP.

y) Użytkownik – Klient, reprezentant Klienta instytucjonalnego, upoważniony przedstawiciel Klienta, zarejestrowany w PGE eBOK lub osoba nie będąca Klientem PGE Obrót S.A., zaproszona do korzystania z Usługi PGE eBOK przez innego Użytkownika, lub która aktywowała profil Usługi PGE eBOK (Login i Hasło) bez powiązania z kontem rozliczeniowym.

z) Usługa PGE eFaktura – usługa przesyłania oraz udostępniania Klientom PGE Obrót S.A. faktur VAT w formie elektronicznej i/lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych – w tym w ramach Usługi PGE eBOK.

§3

1. Usługa PGE eBOK jest świadczona przez PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, o kapitale zakładowym w wysokości 529 923 900 PLN w całości.

2. Użytkowanie PGE eBOK jest bezpłatne.

3. Administratorzy Usługi PGE eBOK:

a) Administrator danych osobowych oraz Administrator merytoryczny: PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.

b) Administrator techniczny/systemowy Usługi PGE eBOK – PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa; zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego wyłącznie po stronie Administratora merytorycznego.

4. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały uregulowane w dokumencie Polityki Prywatności, dostępnej na stronie https://ebok.gkpge.pl/ebok/profil/politykaPrywatnosci.xhtml.

II. Zakres i warunki świadczonych usług

§4

1. Przedmiotowy Regulamin obejmuje Usługi świadczone drogą elektroniczną (Usługi PGE eBOK), dostępne dla Użytkowników, którzy powiązali profil z kontem rozliczeniowym, wymienione poniżej:

a) obsługa zgłoszeń handlowych i technicznych,

b) obsługa płatności (w tym płatności elektroniczne),

c) obsługa doładowania liczników przedpłatowych,

d) obsługa zgłoszeń dotyczących zmiany danych osobowych, adresowych i zmiany danych umownych,

e) prezentacja salda rozliczeń, należności, wpłat, faktur, zużycia energii elektrycznej,

f) przesyłanie powiadomień związanych z wykonywaniem Umowy,

g) prezentacja ofert,

h) symulacja kosztów zużycia energii,

i) usługa eFaktury,

j) prezentacja najczęściej używanych dokumentów (szablony umów, wniosków, regulaminy świadczonych usług, itp.),

k) powiadomienia o ofertach oraz innych istotnych dla Klientów zdarzeniach (np. występujących awariach, ograniczeniach dostaw, planowanych zmianach w świadczeniu usług, itp.).

2. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich katalog oraz zakres funkcjonalny może ulegać zmianom. Informacje o modyfikacjach w tym zakresie publikowane są w postaci bieżących komunikatów o fakcie wprowadzenia modyfikacji.

3. Regulamin korzystania z usługi PGE eBOK jest dostępny na portalu Usługi PGE eBOK, stronie internetowej Grupy Kapitałowej PGE oraz w siedzibie Administratora danych osobowych.

4. Profil PGE eBOK jest powiązany z adresem poczty elektronicznej, podanym przy rejestracji profilu przez Użytkownika. Na adres poczty elektronicznej następuje wysyłka komunikatów związanych z wykonywaniem usługi PGE eBOK, w tym powiadomień związanych z wykonywaniem Umowy.

§5

1. Warunkiem niezbędnym do przejścia pełnego procesu rejestracji profilu PGE eBOK i skorzystania z Usługi PGE eBOK, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, która następuje w procesie rejestracji konta PGE eBOK.

2. Aktualny Regulamin PGE eBOK jest dostępny każdorazowo przed procesem logowania. Każde zalogowanie się w PGE eBOK oznacza wyrażenie zgody na aktualne brzmienie Regulaminu. Klient akceptując Regulamin zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie wymagają ich akceptacji dla kontynuowania korzystania z usługi PGE eBOK. Informacja o zmianach w treści Regulaminu wyświetlana jest w formie komunikatu.

4. Profil Użytkownika zakładany jest bezterminowo i może być w każdym czasie dezaktywowany na życzenie Użytkownika. Rezygnacja z usługi PGE eBOK (dezaktywacja Profilu PGE eBOK) polega na przesłaniu zlecenia dezaktywacji na adres e-mail serwis@gkpge.pl lub dokonanie zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu 422 222 298.

5. Dezaktywacja, o której mowa powyżej, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i może oznaczać brak możliwości korzystania przez Użytkownika z usług, do których wykorzystywano dezaktywowany Profil PGE eBOK (np. PGE eSklep). Dezaktywacja Profilu PGE eBOK nie stanowi jednak rozwiązania Umów, które Klient zawarł z PGE.

III. Rejestracja

§6

1. Rejestracja Klienta:

a) zarejestrowanie Klienta może nastąpić za pośrednictwem portalu www.ebok.gkpge.pl oraz Platformy Logowania PGE znajdującej się pod adresem: https://ebok.gkpge.pl/ebok/faces/profil/rejestracja/rejestracja.xhtml.

b) Klient wypełnia wymagane dane w oknie formularza umieszczonego na stronie zgodnie z lit. a).

c) Unikalność Loginu (adresu e-mail) Użytkownika jest sprawdzana automatycznie, a w przypadku potwierdzenia istnienia profilu w systemie następuje powrót do formularza rejestracji oraz wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

d) Akceptacja niniejszego Regulaminu usługi PGE eBOK jest warunkiem koniecznym do kontynuowania procesu rejestracji Klienta.

e) Na adres poczty elektronicznej Użytkownika wypełniającego formularz automatycznie jest wysyłany e-mail z informacją o rejestracji i prośbą o potwierdzenie za pomocą kliknięcia w odpowiedni link aktywacyjny.

f) Kliknięcie przez Użytkownika w link z potwierdzeniem oznacza aktywację Profilu PGE eBOK Użytkownika, z którym można powiązać konta rozliczeniowe punktów poboru energii, do zarządzania którymi Użytkownik posiada uprawnienia wynikające z zawartej Umowy sprzedaży energii elektrycznej (i/lub na paliwo gazowe) lub Umowy kompleksowej. Brak potwierdzenia aktywacji jest równoznaczny z rezygnacją z uruchomienia usługi PGE eBOK. Dane osobowe przekazane dotychczas w procesie niesfinalizowanej aktywacji konta zostają zanonimizowane.

g) Próba powiązania z Profilem PGE eBOK kont rozliczeniowych, do których Użytkownik nie posiada praw, wynikających z zawartych z PGE Obrót S.A. umów stanowi naruszenie zasad korzystania z Usługi PGE eBOK i Regulaminu i może stanowić podstawę do zgłoszenia tego naruszenie odpowiednim organom.

2. Administrator merytoryczny zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dane objęte składanym oświadczeniem, w tym umocowania osoby składającej owe oświadczenie.

3. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Login oraz Hasło jak również niedostępne publicznie dane konieczne do wykonania czynności z ust. 1 lit. e) nin. paragrafu przed dostępem osób niepowołanych. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do PGE eBOK i powiązania kont rozliczeniowych punktów poboru energii przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie Loginu i Hasła Użytkownika oraz niezabezpieczonych przez Użytkownika niedostępne publicznie danych koniecznych do wykonania czynności z ust. 1 lit. e) niniejszego paragrafu.

4. Zarówno przed, jak i po zalogowaniu na Profil PGE eBOK w dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość zmiany Hasła na inne.

5. Administrator danych osobowych zobowiązany jest do usunięcia danych Użytkownika z listy Użytkowników PGE eBOK na każdy wniosek Użytkownika zgłoszony do tego Administratora.

IV. Korzystanie z usług PGE eBOK:

§7

1. Usługa PGE eBOK jest dostępna dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator systemowy zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do PGE eBOK w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych prac eksploatacyjnych lub zmian oprogramowania.

2. Dostęp do Usługi PGE eBOK wymaga każdorazowo podania przez Użytkownika Loginu i Hasła. W przypadku powiązania konta PGE eBOK z profilem portalu społecznościowego logowanie do Usługi jest możliwe przy wykorzystaniu danych logowania tego profilu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania PGE eBOK.

4. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

5. Administrator ma prawo do zablokowania realizacji dyspozycji (na przykład podania stanu licznika), gdy zaistnieje uzasadniona wątpliwość, co do jej autentyczności lub zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami.

6. Strefą czasową właściwą dla Usługi PGE eBOK jest strefa właściwa dla terytorium Polski.

7. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji za pośrednictwem Usługi PGE eBOK, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 422 222 298 lub na adres e-mail: serwis@gkpge.pl.

8. Uruchomienie PGE eBOK (założenie profilu PGE eBOK oraz powiazanie z nim konta rozliczeniowego Klienta) umożliwia i jest warunkiem aktywowania usługi PGE mBOK, dostępnej w postaci aplikacji mobilnej kompatybilnej z systemem IOS i Android. W celu aktywowania usługi PGE mBOK udostępniane są dwa warianty aktywacyjne – poprzez Login i Hasło PGE eBOK, lub poprzez wygenerowanie m-PINu za pośrednictwem PGE eBOK.

§8

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do Systemów teleinformatycznych Grupy Kapitałowej PGE treści:

a) powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Grupy Kapitałowej PGE lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. PGE Obrót S.A. nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak aby Użytkownik upewnił się przed skorzystaniem z Usługi PGE eBOK, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. PGE Obrót S.A., nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

3. PGE Obrót S.A. zaleca również stosowanie programów antywirusowych. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.

4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, PGE Obrót S.A., ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi PGE eBOK bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.

V. Zakres odpowiedzialności

§9

1. Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu (na przykład w momencie rejestracji, logowania) powinien zgłosić ten fakt do Administratora technicznego.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje zrealizowane za pomocą PGE eBOK.

3. Za prawidłowe działanie Usługi PGE eBOK odpowiada Administrator techniczny.

4. Zabronione jest przekazywanie Loginu i Hasła osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia takiego faktu Administrator techniczny zastrzega sobie prawo do zablokowania konta.

5. Administrator techniczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia Loginu Użytkownika oraz Hasła przyporządkowanego do Loginu przez osoby trzecie.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi PGE eBOK, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy innych Użytkowników lub usługodawcę, Administrator techniczny ma prawo zablokować dostęp do Usługi PGE eBOK na czas określony przez Grupę Kapitałową PGE.

7. PGE Obrót S.A. informuje, że Usługa PGE eBOK może zawierać materiały chronione prawem autorskim, a przyjęty wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno - autorskiej. PGE Obrót S.A. oferując dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Usługi PGE eBOK zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

8. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie Usługi PGE eBOK w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

9. PGE Obrót S.A. w granicach obowiązującego prawa nie ponosi odpowiedzialności, za szkody powstałe w związku z użytkowaniem Usługi PGE eBOK, bądź niemożnością jej użytkowania lub w związku z niewłaściwym jej działaniem, błędami, defektami, brakami, zakłóceniami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu oraz przerwą w połączeniu spowodowaną jakąkolwiek przyczyną.

10. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, spoza Grupy Kapitałowej PGE.

11. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Użytkownika.

VI. Wymagania systemowe i techniczne

§10

1. Prawidłowe korzystanie z Usługi PGE eBOK możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych określonych pkt 5 i 6 Paragrafu 10 niniejszego Regulaminu.

2. PGE Obrót S.A., nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.

3. W trakcie korzystania z Usługi PGE eBOK, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Użytkownika zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Użytkownika oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies. Szczegóły zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.ebok.gkpge.pl

4. PGE Obrót S.A., nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z przeglądarek internetowych innych niż zalecane.

5. Do poprawnego działania PGE eBOK wymagana jest przeglądarka internetowa kompatybilna ze standardem HTML 4.0 lub nowszym akceptująca pliki Cookies.

Zalecane przeglądarki internetowe:

- Internet Explorer - w wersji 10.0 lub wyższej,

- FireFox - w wersji 38 lub wyższej,

- Google Chrome - w wersji 45 lub wyższej,

- Opera – w wersji 31 lub wyższej,

- Safari - w wersji 5.1 lub wyższej.

6. Inne wymagania systemowe:

- Adobe Acrobat Reader w wersji 8 lub wyższej,

- Włączona obsługa JavaScript,

- Włączona obsługa Cookies.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

§11

1. Użytkownik może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane ze świadczeniem Usługi PGE eBOK:

a) telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Infolinii PGE eBOK Pomoc pod numerem 422 222 298 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora);

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem serwis@gkpge.pl.

2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, Login oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi PGE eBOK następuje w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.

VIII. Postanowienia końcowe

§12

1. PGE Obrót S.A., zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się między innymi:

a) wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących;

b) dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Systemach teleinformatycznych Grupy Kapitałowej PGE;

c) zmiany w ofercie Grupy Kapitałowej PGE;

d) zmiany funkcjonalności Usługi PGE eBOK.

2. W przypadku zmiany Regulaminu PGE Obrót S.A. powiadamia wszystkich Użytkowników Usługi PGE eBOK o fakcie dokonania zmiany stosownym komunikatem. W takim przypadku Użytkownik Usługi PGE eBOK proszony jest o ponowną akceptację Regulaminu.

3. Zmiana numeru telefonu oraz adresu kontaktowego nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga jego ponownej akceptacji przez Użytkownika.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na portalu www.ebok.gkpge.pl.

IX. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

§13

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823) PGE Obrót S.A. informuje, że w zakresie sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Koordynator do spraw negocjacji prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi. Szczegółowe zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ustawa prawo energetyczne oraz wydane na podstawie tej ustawy akty wykonawcze. Dodatkowe informacje w tym zakresie zawarte są na stronie internetowej www.ure.gov.pl.

§14

1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a PGE Obrót S.A., w związku ze świadczeniem Usługi PGE eBOK będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2022r.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia=>Archiwum zgłoszeń=>Szczegóły
Anulowanie wysłania zgłoszenia

Zgłoszenie

Temat


Szczegóły zgłoszenia

Dodaj plik
Dodaj plik
Dodaj plik
Zaktualizowano dane
Dane zostały zapisane.
Status
Błąd
Wsytąpił błąd w trakcie przeprowadzania operacji. Spróbuj ponownie.
E Invoice Agreement Confirmation
Wygląda na to, że używasz nieobsługiwaną przeglądarkę.


Ładowanie danych...