Regulamin uległ zmianie
regulaminem.
Akceptuję nowy regulamin
Regulamin

Regulamin korzystania z usługi eBOK świadczonej drogą elektroniczną

przez Grupę Kapitałową PGE S.A.

I. Postanowienia ogólne

§1

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi eBOK drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej Grupy Kapitałowej PGE S.A., dostępnej pod adresem https://ebok.gkpge.pl . Usługa eBOK jest świadczona zgodnie z zapisami z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
  2. Uruchomienie Usługi eBOK na stronie https://ebok.gkpge.pl oraz jednoczesne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją jego warunków i zawarciem Umowy o świadczenie Usługi eBOK drogą elektroniczną z Grupą Kapitałową PGE S.A. bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.

§2

1.   Definicje pojęć, użyte w Regulaminie określają:

a)    Adres poczty elektronicznej – to tzw. adres e-mail umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty,

b)    Aktywacja profilu eBOK – akceptacja zarejestrowanego uprzednio Profilu poprzez uruchomienie przesłanego w wyniku rejestracji linku aktywacyjnego na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta c) Grupa Kapitałowa PGE S.A. - odpowiednio, PGE S.A. z siedzibą w Warszawie lub określona spółka Grupy Kapitałowej PGE S.A. w zależności od charakteru świadczonej Usługi,

c)    Grupa Kapitałowa PGE S.A. - odpowiednio, PGE S.A. z siedzibą w Warszawie lub określona spółka Grupy Kapitałowej PGE S.A. w zależności od charakteru świadczonej Usługi,

d)    Klient indywidualny – osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), będąca stroną zawartej z PGE OBRÓT S.A. umowy sprzedaży energii elektrycznej (i/lub paliwa gazowego) lub umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych, zwany również Klientem w dalszej części Regulaminu,

e)    Klient instytucjonalny – osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca stroną zawartej z PGE OBRÓT S.A. umowy sprzedaży energii elektrycznej (i/lub paliwa gazowego) lub umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych, zwany również Klientem w dalszej części Regulaminu,

f)     eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta,

g)    eSklep - nazwa handlowa sklepu internetowego (marketplace) prowadzona przez spółkę Grupy Kapitałowej PGE S.A., z którego mogą korzystać zarówno Klienci PGE Obrót S.A., jak i osoby nie będące Klientami Spółki

h)    Usługa eBOK - działanie podejmowane przy wykorzystaniu strony www.ebok.gkpge.pl w celu zaspokojenia określonej potrzeby Klienta, które następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

i)    Strona Grupy Kapitałowej PGE S.A. - strona internetowa dla Klientów Grupy PGE S.A. udostępniająca informacje o firmie i spółkach Grupy Kapitałowej PGE S.A. dostępna pod adresem www.gkpge.pl,

j)    System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

k)    Platforma Logowania PGE – udostępniony dla Użytkowników interfejs umożliwiający rejestrację profilu eBOK w celu skorzystania z usługi eSklep i/lub usługi eBOK

l)     Przeglądarka internetowa - program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerach internetowych. Grupa Kapitałowa PGE S.A. zaleca korzystanie z przeglądarek wymienionych w §10 ust.5 niniejszego Regulaminu,

m)   Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1907),

n)   Profil eBOK - komplet danych identyfikujący Użytkownika usługi eBOK i składający się z unikalnego Loginu (adresu e-mail@) oraz przypisanego mu Hasła nadawanego przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji,

o)   Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez Przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ Przeglądarki itp.,

p)  Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, w szczególności pocztę elektroniczną,

r)    Umowa – umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub umowa sprzedaży energii elektrycznej i/lub paliwa gazowego, zawarta pomiędzy PGE Obrót S.A. a Klientem,

s) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2017.1219),

t)   Użytkownik – Klient albo reprezentant Klienta instytucjonalnego lub upoważniony przedstawiciel Klienta, zarejestrowany w eBOK oraz osoba niebędąca Klientem PGE Obrót S.A., zaproszona do korzystania z Usługi eBOK przez innego Użytkownika, lub która aktywowała profil Usługi eBOK (Login i Hasło) bez powiązania z kontem rozliczeniowym,

u)   Login – adres poczty elektronicznej e-mail podawany przez Użytkownika na wniosku rejestracyjnym i umożliwiający dostęp do Usługi eBOK,

w)  Hasło – ciąg znaków podawany przez Użytkownika podczas rejestracji i w czasie logowania w serwisie eBOK lub po zmianie Hasła. Jest to alfanumeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania w eBOK. Hasło powinno się składać z minimum 8 znaków alfanumerycznych (cyfr i liter), przy czym musi zawierać co najmniej jedną dużą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny. Nie może zawierać polskich znaków (ę, ą, ł, itp.). Uwaga! System rozróżnia małe i wielkie litery.

x)  Konto rozliczeniowe (bilingowe) – indywidualny numeryczny ciąg znaków będący identyfikatorem Klienta dla Umowy zawartej z PGE Obrót S.A.

y)  Powiązanie profilu z kontem rozliczeniowym – automatyczny i systemowy proces połączenia aktywnego Profilu eBOK Użytkownika z Kontem rozliczeniowym na podstawie wprowadzonych przez Klienta danych. Powiązania konta rozliczeniowego może dokonać tylko i wyłącznie Klient (lub jego reprezentant) posiadający Umowę zawartą z PGE Obrót S.A., wystawioną co najmniej jedną fakturę rozliczeniową, oraz posiadający komplet danych niezbędnych do weryfikacji.

z)  Usługa eFaktura - usługa przesyłania oraz udostępniania Klientom PGE Obrót S.A. faktur VAT w formie elektronicznej i/lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych – w tym w ramach Usługi eBOK.

§3

1.   Usługa eBOK jest świadczona przez Grupę Kapitałową PGE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa.

2.   Administratorzy Usługi eBOK

a)    Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu oferowania przez Sprzedawcę produktów i usług (marketing bezpośredni), podstawą do tego jest uzasadniony interes Sprzedawcy (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polega to na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub/i paliwa gazowego drogą pocztową, drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub poprzez SMS/MMS w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę lub w celu marketingu innych towarów i usług, o ile Pan/Pani wyrazi na to zgodę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania zgody (zgoda może być w każdym czasie cofnięta) lub w celu wykonania umowy oraz w celach administracyjnych, statystycznych, archiwalnych, dowodowych, analitycznych i marketingowych Sprzedawcy. Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom Grupy Kapitałowej PGE.S.A. oraz operatorom e-płatności. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania zgody lub umowy i przez czas wymagany prawem oraz niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz w prawem przewidzianych przypadkach żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Uprawnieni są Państwo także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

b) Administratorem technicznym Usługi eBOK jest PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75 , 00-833 Warszawa.

c) Funkcjonowanie Usługi eBOK nadzoruje Administrator techniczny.

d) Użytkownikiem Usługi eBOK może zostać każda osoba po dokonaniu rejestracji profilu eBOK.

e) Użytkowanie eBOK jest bezpłatne.

g) Regulamin korzystania z usługi eBOK jest dostępny na portalu Usługi eBOK, stronie internetowej Grupy Kapitałowej PGE S.A. oraz w siedzibie Administratora danych osobowych.

II. Zakres i warunki świadczonych usług

§4

1.   Przedmiotowy Regulamin obejmuje Usługi świadczone drogą elektroniczną (Usługi eBOK) wymienione poniżej:

a)   obsługa zgłoszeń handlowych i technicznych,

b)   obsługa płatności (w tym płatności elektroniczne),

c)   obsługa doładowania liczników przedpłatowych,

d)   obsługa zgłoszeń dotyczących zmiany danych osobowych, adresowych i zmiany danych umownych,

e)   prezentacja salda rozliczeń, należności,  wpłat, faktur, zużycia energii elektrycznej,

f)    przesyłanie powiadomień związanych z wykonywaniem Umowy

g)   prezentacja ofert,

h)   symulacja kosztów zużycia energii,

i)    usługa eFaktury,

j)    prezentację najczęściej używanych dokumentów (szablony umów, wniosków, regulaminy świadczonych usług,  itp.),

k)    powiadomienia o ofertach oraz innych istotnych dla Klientów zdarzeniach (np. występujących awariach, ograniczeniach dostaw, planowanych zmianach w świadczeniu usług, itp.).

2.  W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.

3.  Informacje o modyfikacjach są publikowane w postaci bieżących komunikatów w serwisie eBOK i nie stanowią jego zmiany.

§5

1.   Warunkiem niezbędnym do skorzystania przez Klienta z Usługi eBOK jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

2.   Klient akceptując Regulamin zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3.   Profil Użytkownika zakładany jest bezterminowo i może być w każdym czasie dezaktywowany na życzenie Użytkownika. Rezygnacja z usługi eBOK (dezaktywacja Profilu eBOK) polega na przesłaniu zlecenia dezaktywacji na adres e-mail serwis@gkpge.pl lub dokonanie zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu 422 222 298.

4.   Rezygnacja, o której mowa powyżej, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym może oznaczać brak możliwości korzystania przez Użytkownika z usług, do których wykorzystywano dezaktywowany Profil eBOK (np. eSklep). Dezaktywacja Profilu eBOK nie stanowi jednak rozwiązania innych Umów, a także udzielonych zgód, jeśli nie były one cofnięte przez Użytkownika.

III. Rejestracja

§6

1.   Rejestracja Klienta:

a)   zarejestrowanie Klienta może nastąpić za pośrednictwem portalu www.ebok.gkpge.pl oraz Platformy Logowania PGE znajdującej się pod adresem: https://ebok.gkpge.pl/ebok/logowanie/logowanie.xhtml

b)   Klient wypełnia wymagane dane w oknie formularza umieszczonego na stronie logowania ebok.gkpge.pl,

c)   unikalność Loginu (adresu e-mail) Użytkownika jest sprawdzana automatycznie, a w przypadku błędu następuje powrót do formularza logowania oraz wyświetlany jest odpowiedni komunikat,

d)  na adres poczty elektronicznej Użytkownika wypełniającego formularz automatycznie jest wysyłany e-mail z informacją o rejestracji i prośbą o potwierdzenie za pomocą kliknięcia w odpowiedni link aktywacyjny,

e)   kliknięcie przez Użytkownika w link z potwierdzeniem oznacza aktywację Profilu eBOK Użytkownika, z którym można powiązać konta rozliczeniowe punktów poboru energii, do zarządzania którymi Użytkownik posiada uprawnienia wynikające z zawartej Umowy sprzedaży energii elektrycznej (i/lub na paliwo gazowe) lub umowy kompleksowej,

f)   Próba powiązania z Profilem eBOK kont rozliczeniowych, do których Użytkownik nie posiada praw, wynikających z zawartych z PGE Obrót S.A. umów stanowi naruszenie zasad korzystania z Usługi eBOK i Regulaminu i może stanowić podstawę do zgłoszenia tego naruszenie odpowiednim organom.

2.   Każdorazowo przed procesem logowania jest dostępny aktualny Regulamin eBOK. Każde zalogowanie się Klienta w eBOK oznacza wyrażenie zgody na aktualne brzmienie Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu wymaga od Użytkownika ponownej akceptacji zapisów Regulaminu.

3.   Administrator zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dane objęte składanym oświadczeniem, w tym umocowania osoby składającej owe oświadczenie.

4.   Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Login oraz Hasło jak również niedostępne publicznie dane konieczne do wykonania czynności z ust. 1 lit. e) nin. paragrafu przed dostępem osób niepowołanych. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do eBOK i powiązania kont rozliczeniowych punktów poboru energii przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie loginu i hasła Użytkownika oraz niezabezpieczonych przez użytkownika niedostępne publicznie danych koniecznych do wykonania czynności z ust. 1 lit. e) niniejszego paragrafu.

5.   Zarówno przed, jak i po zalogowaniu na Profil eBOK w dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość zmiany Hasła na inne.

6.   Administrator danych osobowych zobowiązany jest do usunięcia danych Użytkownika z listy użytkowników eBOK na każdy wniosek Użytkownika zgłoszony do tego Administratora.

IV. Korzystanie z usług eBOK:

§7

1.  Usługa eBOK jest dostępna dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do eBOK w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych prac eksploatacyjnych lub zmian oprogramowania.

2.   Dostęp do Usługi eBOK wymaga każdorazowo podania przez Użytkownika Loginu i Hasła. W przypadku powiązania konta eBOK z profilem portalu społecznościowego logowanie do Usługi jest możliwe przy wykorzystaniu danych logowania tego profilu.

3.   Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania eBOK.

4.   Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

5.   Administrator ma prawo do zablokowania realizacji dyspozycji (na przykład podania stanu licznika), gdy zaistnieje uzasadniona wątpliwość, co do jej autentyczności lub zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami.

6.   Strefą czasową właściwą dla Usługi eBOK jest strefa właściwa dla terytorium Polski.

7.   Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji za pośrednictwem Usługi eBOK, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 422 222 298 lub na adres e-mail: serwis@gkpge.pl

§8

1.   Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do Systemów teleinformatycznych Grupy Kapitałowej PGE S.A. treści:

a)powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Grupy Kapitałowej PGE S.A. lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b)naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.   Grupa Kapitałowa PGE S.A. nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownik upewnił się przed skorzystaniem z Usługi eBOK, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Grupa Kapitałowa PGE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

3.   Grupa Kapitałowa PGE S.A. zaleca również stosowanie programów antywirusowych. Grupa Kapitałowa PGE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.

4.   W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Grupa Kapitałowa PGE S.A. ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi eBOK bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.

V. Zakres odpowiedzialności

§9

1.   Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu (na przykład w momencie rejestracji, logowania) powinien zgłosić ten fakt do Administratora technicznego.

2.   Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje zrealizowane za pomocą eBOK.

3.   Za prawidłowe działanie Usługi eBOK odpowiada Administrator techniczny.

4.   Zabronione jest przekazywanie Loginu i Hasła osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia takiego faktu Administrator techniczny zastrzega sobie prawo do zablokowania konta.

5.   Administrator techniczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia Loginu Użytkownika oraz Hasła przyporządkowanego do Loginu przez osoby trzecie.

6.   W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi eBOK, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy innych Użytkowników lub usługodawcę, Administrator techniczny ma prawo zablokować dostęp do Usługi eBOK na czas określony przez Grupę Kapitałową PGE S.A.

7.   Grupa Kapitałowa PGE S.A. informuje, że Usługa eBOK może zawierać materiały chronione prawem autorskim, a przyjęty wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Grupa Kapitałowa PGE S.A. oferując dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Usługi eBOK zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

8.   Grupa Kapitałowa PGE S.A. nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie Usługi eBOK w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

9.   Grupa Kapitałowa PGE S.A. w granicach obowiązującego prawa nie ponosi odpowiedzialności, za szkody powstałe w związku z użytkowaniem Usługi eBOK, bądź niemożnością jej użytkowania lub w związku z niewłaściwym jej działaniem, błędami, defektami, brakami, zakłóceniami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu oraz przerwą w połączeniu spowodowaną jakąkolwiek przyczyną.

10.   Grupa Kapitałowa PGE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, spoza Grupy Kapitałowej PGE S.A.

11.   Grupa Kapitałowa PGE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Użytkownika.

VI. Wymagania systemowe i techniczne

§10

1.   Prawidłowe korzystanie z Usługi eBOK możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych określonych pkt 5 i 6 Paragrafu 10 niniejszego Regulaminu.

2.   Grupa Kapitałowa PGE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.

3.   W trakcie korzystania z Usługi eBOK, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Użytkownika zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Użytkownika oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies. Szczegóły zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.ebok.gkpge.pl

4.   Grupa Kapitałowa PGE S.A. nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z przeglądarek internetowych innych niż zalecane.

5.   Do poprawnego działania eBOK wymagana jest przeglądarka internetowa kompatybilna ze standardem HTML 4.0 lub nowszym akceptująca pliki cookies.

Zalecane przeglądarki internetowe:

-       Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej,

-       FireFox - w wersji 38 lub wyższej,

-       Google Chrome - w wersji 45 lub wyższej,

-       Opera – w wersji 31 lub wyższej,

-       Safari - w wersji 5.1 lub wyższej.

6.   Inne wymagania systemowe:

-       Adobe Acrobat Reader w wersji 8 lub wyższej,

-       Włączona obsługa JavaScript,

-       Włączona obsługa Cookies.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

§11

1. Użytkownik może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane ze świadczeniem Usługi eBOK.

a) telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00 pod numerem 422 222 298 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora)

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem serwis@gkpge.pl

2.   Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, Login oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.   Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi eBOK następuje w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.

VIII. Postanowienia końcowe

§12

1.   Grupa Kapitałowa PGE S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się między innymi:

a) wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących,

b) dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Systemach teleinformatycznym Grupy Kapitałowej PGE S.A.,

c) zmiany w ofercie Grupy Kapitałowej PGE S.A.,

d) zmiany funkcjonalności Usługi eBOK.

2.   W przypadku zmiany Regulaminu Grupa Kapitałowa PGE S.A. powiadamia wszystkich Użytkowników Usługi eBOK o fakcie dokonania zmiany stosownym komunikatem. W takim przypadku Użytkownik Usługi eBOK proszony jest o ponowną akceptację Regulaminu.

3.  Zmiana numeru telefonu oraz adresu kontaktowego nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga jego ponownej akceptacji przez Użytkownika.

4.  Niniejszy Regulamin jest dostępny na portalu www.ebok.gkpge.pl

§13

1.   Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a Grupą Kapitałową PGE S.A. w związku ze świadczeniem Usługi eBOK będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeksu cywilnego.

Zapomniałeś hasła?
Utwórz nowe hasło
Aktywacja
Wystąpił problem
Aktywacja
Trwa weryfikacja danych
Akceptacja zaproszeń

No records found.
Zmieniono adres e-mail
Niepowodzenie
Konto niepowiązane
Konto niepowiązane
Rejestracja
Jeśli to jest Twoja pierwsza wizyta i nie masz jeszcze konta w nowym systemie eBOK, zarejestruj się w systemie i sprawdź co oferuje:

  • Szybkie płacenie rachunków
  • Stała kontrola nad zużyciem
  • Natychmiastowe zgłaszanie awarii
  • Proste zamawianie usług lub taryf
Komunikaty globalne

Przerwa techniczna

Informacja dla Klientów PGE Obrót S.A.

Uwaga na fałszywe strony logowania do PGE eBOK
Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia

Anulowanie wysłania zgłoszenia

Zgłoszenie sprawy

Temat

  • Usterki i zgłoszenia techniczne

Szczegóły zgłoszenia

Dodaj plik
Dodaj plik
Dodaj plik
Zaktualizowano dane
Dane zostały zapisane.
Status
Wygląda na to, że używasz nieobsługiwaną przeglądarkę.


Ładowanie danych...